Onafhankelijke godsdienst

Het Bahá’í-geloof is een onfhankelijke godsdienst en is ontstaan in de negentiende eeuw. Het geloof is verspreid over meer dan 235 landen en gebieden in de wereld. Er zijn ongeveer 5,5 miljoen leden. Samen vertegenwoordigen zij 2.112 etnische groepen, rassen, en stammen.

Mensheid is één
Bahá’í-gemeenschappen over de hele wereld werken aan het wegnemen van vooroordelen tussen mensen. Hun geloof draait om de overtuiging dat de mensheid één ras is en een gezamenlijke bestemming heeft. In de woorden van Bahá’u’lláh, de Grondlegger van het Bahá’í-geloof: “De wereld is één land waarvan alle mensen de burgers zijn.”

Godsdiensten vullen elkaar aan
Het Bahá’í-geloof gaat uit van de eenheid van God en erkent de eenheid van alle Profeten van God. Het doel van Bahá’u’lláh is niet om afbreuk te doen aan de godsdiensten uit het verleden maar juist om ze te vervullen en bij elkaar te brengen. Ook stelt hij dat de basisleringen uit het Jodendom, Christendom, de Islam en andere godsdiensten, deel uitmaken van één waarheid en dat ze elkaar daarom aanvullen. Godsdiensten volgen elkaar op zoals de klassen van een school.

Volwassenwording
Mozes, Krishna, Boeddha, Jezus Christus, Mohammed en nu Bahá’u’lláh vertegenwoordigen elk een opeenvolgende stap in de geestelijke ontwikkeling van de mensheid. Bahá’u’lláh maakt duidelijk dat de verwarring en problemen van deze tijd passen bij het beeld van een puber en legt uit dat deze tijd in feite een pijnlijke voorbereiding is op het stadium van volwassenwording.

De leringen van Bahá’u’lláh zijn er om antwoorden te vinden op de morele en geestelijke uitdagingen van deze tijd.1987 - benoeming van de Belgische Bahá'í Gemeenschap als Vredesboodschapper
'Als erkenning van haar bijdrage aan het programma en de doelen van het Internationale Jaar voor de Vrede, uitgeroepen door de Algemene Raad van de Verenigde Naties'

 


O Mijn dienaren! Treurt niet, wanneer in deze dagen op aarde door God dingen zijn beschikt en geopenbaard die niet met uw wensen stroken, want dagen van gelukzalige vreugde en hemelse verrukking staan u voorzeker te wachten. Heilige werelden vol geestelijke heerlijkheid zullen aan uw oog worden onthuld. Gij zijt door Hem bestemd in deze en in de andere wereld hun weldaden deelachtig te worden, hun vreugden te genieten en een deel van hun sterkende genade te verkrijgen. Gij zult dit alles ongetwijfeld bereiken.

Bloemlezing uit de Geschriften van Baha'u'llah

 
Wij gebruiken cookies voor onze interne statistieken.