Gemeenschap Het belang van activiteiten


Activiteiten spelen een actieve en prominente rol binnen de Bahá'í Gemeenschap. Zij stellen het publiek in staat een bredere kennis van het Bahá'í-geloof te verwerven en de individuele bahá'í beter te leren kennen.

Wereldwijd kennen de diverse Bahá'í Gemeenschappen een diversiteit aan activiteiten. Hieronder noemen wij er enkele zodat u zich hier een duidelijker beeld van kunt vormen:

1. Studiekringen
2. Gebedsbijéénkomsten
3. Oases van rust
4. Kinderklassen
5. 12- tot 14-jarigen


1. Studiekringen

Studiekringen zijn groepen die regelmatig samenkomen om de heilige bahá'í teksten te bestuderen door ze te bespreken, oefeningen in de praktijk om te zetten en door middel van artistieke activiteiten.
Deze studiekringen bestaan overal ter wereld. Zij zijn zowel een vormingsprogramma voor volwassenen als training voor jongeren. Het is waarschijnlijk het meest verbreide programma van de planeet.
Door deze vorming kan elke deelnemer de geestelijke werkelijkheid van zijn of haar leven ontdekken door middel van een studie- en bezinningsprogramma over de ware aard van de Mens.

Om deel te nemen aan deze studiekringen of om er meer over te weten, kunt u zich wenden tot de Nationale Geestelijke Raad (zie de contactpagina).

Lees ook: RUHI Resources


2. Gebedsbijéénkomsten

"Verborgen in Mijn onheugelijk bestaan en in de aloude eeuwigheid van Mijn Wezen, wist Ik dat Ik u liefhad, daarom schiep Ik u, legde Mijn gelijkenis in u en openbaarde u Mijn schoonheid."

De bahá'ís nodigen vrienden, buren en elke andere belangstellende uit om deel te nemen aan kleine gebedsgroepen, soms in de intieme atmosfeer van een privé woning, soms in een openbare plaats. De gebeden worden in het algemeen  afgewisseld met muziek.
Deze bijeenkomsten hebben als doel iedereen een rustmoment te bieden in een vaak overbelast dagelijks leven, en zo in staat te stellen de geestelijke dimensie van de mens een grotere plaats te geven.
Een andere vorm  van dergelijke bijeenkomsten heten “Oases van rust”.

Om deel te nemen aan deze gebedsbijeenkomsten of om er meer over te weten, kunt u zich wenden tot de Nationale Geestelijke Raad (zie de contactpagina)..

Lees ook: Gebed en Meditatie | Een compilatie


3. Oases van rust

De eisen die het moderne leven ons stelt zijn talrijk, en brengen dikwijls spanningen met zich mee.
Daarom kregen de bahá'ís van Swindon, ten westen van Londen in Engeland, in 2002 het idee om hun medeburgers een plek te bieden waar zij tot rust konden komen en zich konden ontspannen. Deze plekken werden “Tranquility Zone” genoemd.
Deze plek, in een recreatiecentrum midden in de stad, werd door duizenden inwoners bezocht. Vanuit dit model werd de “oase van rust” geboren.
De oase van rust wil een haven zijn van rust voor het lichaam, de geest en de ziel, een ervaring van welzijn en vrede.
Zij bestaat uit momenten van kalmte en ingekeerdheid waarbij afwisselend teksten worden voorgelezen en muziek ten gehore wordt gebracht. De voorgestelde teksten zijn gevarieerd: filosofisch, poëtisch of religieus, … De muziek wordt gekozen op basis van vredigheid en ontspanning.
Het verschil met gebedsbijeenkomsten  is dat iedereen in deze teksten van verschillende aard, zowel religieus als werelds, op een ontdekkingsreis kan gaan naar zijn innerlijke hulpbronnen.
Oases van rust worden gehouden in openbare plaatsen, bijvoorbeeld verenigingsgebouwen, of in privé woningen.

Om deel te nemen aan deze “Oases van rust” of om er meer over te weten, kunt u zich wenden tot de Nationale Geestelijke Raad (zie de contactpagina).


4. Kinderklassen

"Beschouw de mens als een mijn vol edelstenen. Alleen opvoeding kan de schatten ervan aan het licht brengen en de mensheid in staat stellen daarvan profijt te trekken."

Dankzij een interactief programma dat is gebaseerd op de bahá'í geschriften, onderbroken door verhalen, muziek, gezamenlijke spelletjes en artistieke activiteiten die bijdragen aan hun integratie en begrip, helpen de kinderklassen de kinderen bij hun bewustwording van geestelijke kwaliteiten als geduld, moed, rechtvaardigheid, edelmoedigheid, respect, gehoorzaamheid, nederigheid, liefde, … en leren ze die te ontwikkelen.
Het is belangrijk dat er een atmosfeer wordt gecreëerd waarin de kinderen het gevoel krijgen dat ze bij de maatschappij zijn betrokken en hetzelfde doel delen. Zij moeten met liefde en geduld worden geholpen  om volgend de normen te leven die een menselijk wezen waardig zijn.
Geestelijke opvoeding rust op het principe van de adeldom van het menselijk wezen. Elk wezen is een unieke schepping van God, begiftigd et eigen telenten en capaciteiten. Een “mijn die rijk is aan edelstenen van onschatbare waarde”. 

Om deel te nemen aan deze kinderklassen of om er meer over te weten, kunt u zich wenden tot de Nationale Geestelijke Raad (zie de contactpagina).

Lees ook: Opvoeding | Een compilatie


5. 12- tot 14-jarigen

Dit programma, dat is bestemd voor jongeren tussen de 12 en 14 jaar omvat verschillende activiteiten zoals orale expressie, leerstukken, begrip van de teksten, sport en spel, kunst, vrije tijdsbesteding, cultuur, het geestelijk leven en het verwezenlijken en in praktijk brengen van dienstbaarheidprojecten voor hun familie, hun buurt en zelfs voor de mensheid in zijn geheel.
Het belangrijkste doel van de cursus is intellectuele en geestelijke bekwaamheden te ontwikkelen, dat wil zeggen helpen met de groei van de beste kwaliteiten en de  eigenschappen van de ziel, zoals de kwaliteit tot rede, zodat elke deelnemer zich persoonlijk kan ontplooien en zijn capaciteiten in dienst kan stellen van anderen.
Deze activiteiten in groep bieden een kader van met-elkaar-delen, vraagstelling, ontplooiing en amusement. Het programma biedt ondersteuning in de verschillende situaties van het leven van alledag en reikt de sleutel aan tot doordachte en autonome beslissingen, gebaseerd op morele beginselen.

Om deel te nemen aan deze activiteiten voor 12- tot 14-jarigen, of om er meer over te weten, kunt u zich wenden tot de Nationale Geestelijke Raad (zie de contactpagina).

Website: Badi Online | Een bahá'í-jongeren website
Website: Groningen bahá'í-jongeren | Youth can move the world
YouTube: Bahá'í-jongeren 'reclamespotjes'


Tot slot:

Al deze activiteiten zijn voor iedereen die zich in dit relatief nieuwe geloof wil verdiepen toegankelijk. Het is een unieke kans om woorden in daden om te zetten. Het Universele Huis van Gerechtigheid, het wereldcentrum van het Bahá'í-geloof dat gevestigd is in Haifa, Israel, schrijft hierover:

"hoe het [de activiteiten, red.] betrekking heeft op de inspanning om bijeenkomsten te houden die het godsdienstige karakter van de grotere gemeenschap versterken, om kinderklassen aan te bieden die de geestelijke ontwikkeling van kinderen bevorderen, om groepen te vormen die de energie van de jeugd in goede banen leiden, om studiekringen te vormen die voor iedereen toegankelijk zijn en waar mensen met verschillende achtergronden zich op gelijke wijze kunnen ontwikkelen en het effect van de leringen op hun individuele leven en in het algemeen kunnen toetsen."

 
zomerschool2007-8.jpg
Wij gebruiken cookies voor onze interne statistieken.