NEEM DEEL 
Gebedsbijeenkomst

Gebedsbijeenkomsten ontstaan van nature in een gemeenschap waar het gesprek over de geestelijke dimensie van het menselijk bestaan groeit. Op verschillende manieren verenigen bahá’ís en hun familie en vrienden zich met elkaar in gebed. Er zijn geen rituelen; geen enkel individu speelt een bijzondere rol. Bijeenkomsten bestaan voor het grootste deel uit het lezen van gebeden en teksten uit de bahá’í-geschriften in een informele maar respectvolle atmosfeer. Door deze eenvoudige samenkomsten ontstaat er een geest van gemeenschappelijke aanbidding die de collectieve ondernemingen van de gemeenschap doordringt.

NEEM DEEL 
Leerkring

Een leerkring is een kleine groep die minstens één of tweemaal per week voor enkele uren samenkomt in het huis van een van zijn leden om de leermaterialen te bestuderen. Iedereen is een welgekomen deelnemer, bahá’í of niet. De groep wordt samengebracht door een begeleider verbonden met het Trainingsinstituut. Begeleiders hebben geen speciale rang. Zij zijn enkel diegenen die al verder zijn in het bestuderen van de materialen. Iedereen kan eventueel als begeleider optreden bij sommige gelegenheden, terwijl hij bij op andere momenten als gewoon lid deelneemt aan een leerkring. Al de deelnemers worden beschouwd als actief handelend persoon in hun eigen leerproces en de begeleiders streven ernaar een atmosfeer te scheppen waarin individuen aangemoedigd worden om meester te zijn van het opvoedingsproces waarvoor ze zich geëngageerd hebben. De leerkring moet een plaats zijn die leidt naar de spirituele en morele bekrachtiging van het individu.

NEEM DEEL 
Kinderklas
“Beschouwt de mens als een mijn, rijk aan edelstenen van onschatbare waarde. Alleen opvoeding kan de schatten ervan aan het licht doen komen, en de mensheid in staat stellen daarvan profijt te trekken.”
—Bahá’u’lláh

Bahá’ís zien kinderen als het kostbaarste bezit van een gemeenschap. Bij hen liggen de beloftes en garanties voor de toekomst. Maar om die beloftes te doen uitkomen moeten kinderen geestelijke voeding krijgen. In een wereld waarin de vreugde en onschuld van het kind zo gemakkelijk overweldigd worden door het agressief najagen van materiële doelen, is de morele en spirituele opvoeding van kinderen van levensbelang.

In de voorbije jaren hebben trainingsinstituten over heel de wereld een steeds belangrijkere rol gespeeld in het opleiden van leerkrachten om klassen te leiden voor de spirituele opvoeding van kinderen. De materialen die ontwikkeld worden voor het gebruik door de instituten benadrukken het verwerven van geestelijke kwaliteiten zoals waarheidlievendheid, vrijgevigheid, zuiverheid van hart, en vriendelijkheid, om er slechts enkele te noemen, die worden beschouwd als eigenschappen van God die worden weerspiegeld in de spiegel van het menselijk hart. Jaar na jaar bouwen de materialen verder op het begrijpen van deze kwaliteiten en voegen daaraan lessen toe over de geschiedenis en de Geschriften van het Bahá’í-geloof.

Het doel is dat de kinderen een stadium bereiken waarin zij dit verstaan en handelen naar de vereiste te zorgen voor hun eigen geestelijke ontwikkeling en bij te dragen aan het welzijn van de samenleving.

NEEM DEEL 
Jeugd

Een jeugdgroep is een groep van jongeren tussen 11 en 15 jaar die wekelijks samenkomen met het doel hun talenten te ontwikkelen en bij te dragen aan de verbetering van de samenleving. In het algemeen is er een oudere jongere die als animator en rolmodel voor de groep staat. Geleid door een specifiek leerplan bespreekt de groep verschillende onderwerpen zowel filosofisch als praktisch en zet zich in voor dienstbaarheidsprojecten die de jongeren zelf bedenken.

NEEM DEEL 
Jongeren bijeenkomsten

De jongerenconferenties brengen jongeren bijeen van verschillende leeftijd en ervaring. Onafgezien van hun sociale situatie wensen deze jongeren spiritueel en intellectueel vooruit te gaan en “een bijdrage te leveren aan de lotgevallen van de mensheid”. Zij bezitten wonderlijke krachten en deze goed te leiden is een belangrijke aangelegenheid, want indien ze verkeerd worden gericht of gemanipuleerd worden door anderen kunnen ze veel sociaal leed veroorzaken. Gedurende de jongerenconferenties overleggen jongeren over hun rol in de samenleving, analyseren zij de krachten die daarin werkzaam zijn en vestigen sterke banden van vriendschap.

NEEM DEEL 
Zomer- of winterschool

Zomer- en winterscholen maken sinds meer dan een eeuw deel uit van het bahá’í-gemeenschapsleven. Naast de mogelijkheid voor de deelnemers om de geschriften en geschiedenis van het Bahá’í-geloof te bestuderen en ernaar te streven een beter begrip van hun betekenis te krijgen, laten deze zomer- en winterscholen individuen en families toe een zekere tijd samen door te brengen in een vreugdevolle atmosfeer die leidt naar leren en het versterken van geestelijke banden.

NEEM DEEL 
Bahá’í worden

In essentie is het bahá’í worden een privé zaak van het hart. Er is geen ceremonie, ritueel of formaliteit mee gemoeid. Bahá’í zijn betekent dat een individu Bahá’u’lláh erkent als Boodschapper van God voor deze tijd en Zijn leringen aanvaardt als leidraad om zijn leven vorm te geven. Deze stap nemen is een persoonlijke daad van geloof, die niet gepubliceerd hoeft te worden. Als een individu echter wil aansluiten bij de Belgische Bahá’í-gemeenschap, zal hem gevraagd worden een zogenaamde “verklaringskaart” te ondertekenen die zijn aansluiting officieel bevestigt. Dit proces wordt overal ter wereld gebruikt, hoewel de procedure kan verschillen van land tot land.